Danube HRT

Adatvédelem

Adatvédelem

Tartalom
 1. Általános információk
 2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama
  1. Jelentkezés meghatározott állásra potenciális munkáltató megjelölésével
  2. Jelentkezés meghatározott állásra anonim munkáltató megjelölésével
  3. Önéletrajz feltöltése konkrét álláshirdetés hiányában
  4. Pályázati anyagok megőrzése sikertelen pályázat esetén
  5. Toborzóktól kapott önéletrajzok adatkezelése
  6. Sütik használata
 3. Profilozás
 4. Pontosság elve
 5. Adatbiztonsági intézkedések
 6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai
 1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog
 2. A helyesbítéshez való jog
 3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog
 4. A zároláshoz/az adatkezelés korlátozásához való jog
 5. Az adathordozhatósághoz való jog
 6. A tiltakozáshoz való jog
 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek
 2. A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása
 3. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok
I. Általános információk
A jelen Tájékoztató az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően biztosítja a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének, valamint az Ön információs önrendelkezési jogának érvényesülését.
 
A DANUBE HRT Korlátolt Felelősségű Társaság  munkaerő-közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: DANUBE HRT) – mint a danubehrt.hu (a továbbiakban: Weblap) tulajdonosa és üzemeltetője – a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatja a Weblapot látogatókat (a továbbiakban: Felhasználókat) a Weblap és a Weblapon elérhető szolgáltatások során történő adatkezelés feltételeiről, így többek között a DANUBE HRT által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a Felhasználó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.
 
Társaság elérhetősége:
8043 Iszkaszentgyörgy, Márvány kert 44.
 Tel.: +36/70619-62-41 vagy +36/70-626-02-87
e-mail: hee.roland22@gmail.com  vagy danube.hrt@gmail.com
Képviselője: Heé Roland, ügyvezető
Honlap: www.danubehrt.hu
 
A DANUBE HRT adatvédelmi tisztviselője: danube.hrt@gmail.com
 
A DANUBE HRT tevékenysége munkaerő-közvetítés, a Felhasználók a munkaadók, mint harmadik, szerződött fél által vagy képviseletében feladott/publikált álláshirdetéseire a jelen Weblapon, Facebookon, Instagramon, illetve egyéb módon jelentkezhetnek.
 
A társaság az adatkezelés céljait és eszközeit önállóan határozza meg. A Társaság önállóan kezeli az adatokat a munkaerő-közvetítői feladatok elvégzése céljából (önéletrajzok gyűjtése, munkaerő-kiközvetítése). Az adatkezelő az adatokat egységes nyilvántartási rendszerben kezeli az adatok pontossága, teljessége, naprakészsége okán. A szolgáltatás minőségétől és komplexitásától függően köt egyik vagy másik társaságszerződést a potenciális munkáltatókkal.
 
A Weboldal céljából adódóan csak 16. életévüket betöltött személyek használhatják, illetve vehetik igénybe a DANUBE HRT KFT szolgáltatásait.
 
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, joggyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
 
II. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A DANUBE HRT tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük Felhasználóinkat.
 
Felhívjuk a DANUBE HRT részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a DANUBE HRT nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.
 
1. Toborzással kapcsolatos általános tájékoztatás
A személyes adatokat az érintettekről (pályázóktól) kapja meg a DANUBE HRT közvetlenül vagy más toborzó cégektől.
 
Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és a DANUBE HRT csak olyan adatok megadását kéri, amelyek az állásra történő jelentkezéshez, illetve az alábbiakban meghatározott adatkezelési célokhoz szükségesek.
 
A DANUBE HRT feljegyzéseket készít a megbeszélésekről és találkozókról, hogy célzott szolgáltatásokat nyújthasson a Felhasználó részére, illetve, hogy a potenciális munkáltató részére a szóban elhangzottakat továbbítani tudja.
Ezen kívül a potenciális munkáltató kérésére esetleges alkalmassági tesztet végez a DANUBE HRT a Felhasználóval. A teszt eredményét a DANUBE HRT továbbítja a megbízója részére. Tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy a teszt kapcsán a DANUBE HRT adatfeldolgozónak minősül, mivel a teszt tartalmát és részleteit nem ő határozza meg. Bármilyen kérdéssel és panasszal kapcsolatosan a megbízónkhoz szíveskedjen fordulni. Kérés esetén megadjuk az elérhetőségét.
 
Tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy a felvételi eljárás folyamata kiterjed arra is, hogy a DANUBE HRT megtekinti a Felhasználó közösségi oldalon (pl. Facebook, stb.) létrehozott, bárki számára nyilvános információit. A DANUBE HRT kizárólag azon információkat vizsgálja meg, amelyek lényegesek az álláspályázattal vagy a munkakörrel kapcsolatban.
 
Munkaerő-közvetítés során a DANUBE HRT nem kezel olyan személyi adatokat, amelyekre a munkát keresők alkalmasságának a megítéléséhez nincs szükség, illetve amelyek a keresett munkával nincsenek közvetlen összefüggésben. A munkahelyi felvételi eljárás során a jelentkezőtől csak olyan adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges. Ennek megfelelően a Felhasználótól családi állapotra, lakásviszonyokra, szülők foglalkoztatására, politikai véleményre, vallási, világnézeti meggyőződésre vonatkozó személyes adat, illetve a munkaviszonnyal össze nem függő más személyes adatot nem kérünk. Amennyiben a Felhasználó ilyen adatot küld, akkor ezen adatokat a DANUBE HRT haladéktalanul törli.
 
A DANUBE HRT által kezelt adatok: (a Felhasználó által önkéntesen megadott adatok alapján)
A Felhasználó dönti el, hogy mely adatokat, információkat ad meg a DANUBE HRT számára, illetve egyes esetekben a DANUBE HRT határozza meg a kötelezően megadandó adatokat vagy opcionálisan megadandó adatokat.
 
Referencia és ajánlólevél megadás esetén a Felhasználó köteles előzetesen beszerezni a referenciát vagy ajánló levelet adó személy hozzájárulását az adatok kezeléséhez.
  
Az adat típusa Az adat felvételének indoka
név, telefonszám, e-mail cím, lakhely a Felhasználóval való kapcsolattartást szolgálja
motivációs levél a Felhasználó személyes képességeinek és készségeinek a felméréséhez, munkakörre való alkalmasságának vizsgálatához szükséges
önéletrajz (azonosító adatok, végzettség, képzettség, szakmai tapasztalatok, bérigény, személyes kompetenciák, munkába állás időpontja, hobby) a Felhasználó személyes képességeinek és készségeinek a felméréséhez, munkakörre való alkalmasságának vizsgálatához szükséges
végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok a Felhasználó személyes képességeinek és készségeinek a felméréséhez, munkakörre való alkalmasságának vizsgálatához szükséges
fénykép olyan munkakör esetén, ahol a külső megjelenés lényeges szempont (például recepciós, rendezvény-koordinátor stb.), a fénykép a jelentkező külsejének a megállapításához szükséges
referencia, ajánlólevél a Felhasználó szakmai múltjának és munkája minőségének megismeréséhez szükséges.
 
 A DANUBE HRT telefonon vagy e-mailen tartja a kapcsolatot a Felhasználóval, ezért elérhetőség hiányában nem áll módunkban a Felhasználó adatait kezelni és a Felhasználót kiközvetíteni.
 
Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a DANUBE HRT a toborzás során profilozással kapcsolatos adatok gyűjtését végzi. Bővebb tájékoztatás lásd III. pont.
A DANUBE HRT a Felhasználók pályázati anyagát a Web Hosting KFT. által üzemeltetett rendszerben, Google Drive-on illetve a saját szerverén tárolja.
 
1.1 Jelentkezés meghatározott állásra potenciális munkáltató megjelölésével
A pályázati anyagokat (önéletrajz, motivációs levél, stb.) a hirdetés alján található Elküld/ Jelentkezem gombra kattintva küldheti el. A holnapon a kapcsolattartás és beazonosítás céljából az alábbi adatokat szükséges kötelezően megadni: név, telefonszám, e-mail. A Felhasználó köteles önéletrajzot csatolni.
 
A DANUBE HRT a Facebook és Instagram oldalon meghirdetett kampányok során is megszerzi a Felhasználók személyes adatát, oly módon, hogy a Felhasználó a Facebook/ Instagram oldalon keresztül tölti ki személyes adatait.
Az adatkezelés célja: az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy a megjelölt pozícióra a Felhasználó foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgálja a DANUBE HRT és amennyiben a Felhasználó a munkáltató által támasztott elvárások alapján alkalmas lehet, javasolja foglalkoztatását.

 
Jogalap: a Felhasználó hozzájárulása.
A pályázati anyaga elküldésével hozzájárul az adatai kezeléséhez.
A Felhasználónak jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Kérjük a visszavonását a konkrét állásajánlat megjelölésével a danube.hrt@gmail.com címre szíveskedjen írásban elküldeni. A DANUBE HRT a hozzájárulás visszavonása esetén haladéktalanul értesíti az állást hirdető munkáltatót.
 
Adatkezelés időtartama
Ha Felhasználó munkahelyi felvételi eljárás során meggondolja magát, és pályázatát visszavonja, a DANUBE HRT törli a személyes adatait.
A jelentkezés visszavonásának hiányában a DANUBE HRT a Felhasználó adatait az adott munkakör betöltésének időpontját követő 90 napig kezeli, és ezt követően a benyújtott pályázati anyagokat törli/megsemmisíti, kivéve, a Felhasználó önkéntesen hozzájárult a pályázati anyaga megőrzéséhez. A DANUBE HRT az adatkezelési időtartam megszűnésekor haladéktalanul értesíti azon címzetteket (potenciális munkáltató) akik részére a Felhasználó személyes adata továbbításra került.
Hozzáférések DANUBE HRT-n belül
 
A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz csak a DANUBE HRT ügyvezetője és az irodavezető férhetnek hozzá, akik az adatokat a DANUBE HRT mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik. A DANUBE HRT a pályáztatás során más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
 
Személyes Adatainak megosztása és közlése
 
A DANUBE HRT személyes adatait az állást hirdető társaság részére továbbítja.
A Társaság harmadik országba nem továbbítja az Ön személyes adatait.
 
1.2 Jelentkezés meghatározott állásra anonim munkáltató megjelölésével

A DANUBE HRT a Facebook csoportban, apróhirdetési oldalakon közzéteszi az általa közvetített aktuális megpályázható állásokat. A pályázati anyagokat (önéletrajzokat, motivációs levél stb.) a hirdetés alján található Elküld/ Jelentkezem gombra kattintva küldheti el. A kapcsolattartás és beazonosítás céljából az alábbi adatokat szükséges kötelezően megadni: név, telefonszám, e-mail. A Felhasználó köteles önéletrajzot csatolni.
 
A DANUBE HRT a Facebook és Instagram oldalon meghirdetett kampányok során is megszerzi a Felhasználók személyes adatát, oly módon, hogy a Felhasználó a Facebook/Instagram oldalon keresztül tölti ki személyes adatait.
Az adatkezelés célja: Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy a megjelölt pozícióra a Felhasználó foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgálja a DANUBE HRT és amennyiben a Felhasználó a munkáltató által támasztott elvárások alapján alkalmas lehet, javasolja foglalkoztatását.

 
A Felhasználók információs önrendelkezési jogának szerves része az, hogy a Felhasználó a potenciális munkáltató kilétére kiterjedő megfelelő tájékoztatást kapjanak már az adatkezeléshez való hozzájárulás megadása előtt, valamint, hogy tudomással rendelkezzenek arról, hogy kikkel szemben tudnak élni jogaikkal. Bizonyos esetekben ezzel szemben állnak a munkáltató gazdasági vagy egyéb érdekei, hogy kiléte rejtve maradjon a pályázat során mindaddig, amíg ez indokolt (például egy cég nem szeretné, ha idő előtt kiderülne, hogy „belép a piacra”, ezt szeretné a konkurencia előtt titokban tartani). A DANUBE HRT csak különös indokolt esetben tesz közzé anonim álláshirdetést.
 
Az anonim álláshirdetés kockázata: a Felhasználó nem tudja, kinek továbbítják személyes adatát, a potenciális munkáltató lehet a jelenlegi munkáltatója. Amennyiben a Felhasználó a személyes adatai törlését kéri, a DANUBE HRT gondoskodik az adatok törléséről és értesíti közvetlenül a potenciális munkáltatót. A DANUBE HRT ezt követően értesíti a Felhasználót, hogy adatai törlésre kerültek.
 
Anonim álláshirdetés esetén a DANUBE HRT a pályázati anyag kézhezvételét követően e-mailen tájékoztatja a Felhasználót az aktuális hirdetők listájáról és a Felhasználó a checkboxok kipipálásával dönthet arról, hogy egy adott társaság részére továbbíthatóak-e az adatai. Amennyiben a Felhasználó nem jelöli ki azon társaságokat, amelyek részére a pályázata továbbítható, akkor a pályázatát a DANUBE HRT nem bírálja el és a Felhasználó pályázatát haladéktalanul törli.
 
Jogalap: a Felhasználó hozzájárulása.
 A pályázati anyaga elküldésével hozzájárul az adatai kezeléséhez.
 
A Felhasználónak jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, mely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Kérem a visszavonását az danube.hrt@gmail.com címre szíveskedjen írásban elküldeni.
 
Adatkezelés időtartama
 
A Felhasználó munkahelyi felvételi eljárás során meggondolja magát, és pályázatát visszavonja, a DANUBE HRT törli a személyes adatait.
A jelentkezés visszavonásának hiányában a DANUBE HRT a Felhasználó adatait az adott munkakör betöltésének időpontját követő 90 napig kezeli, és ezt követően a benyújtott pályázati anyagokat törli/megsemmisíti, kivéve, ha a Felhasználó önkéntesen hozzájárult a pályázati anyaga megőrzéséhez.
 
Hozzáférések DANUBE HRT-n belül
 
A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz csak a DANUBE HRT ügyvezetője és az irodavezető férhetnek hozzá, akik az adatokat a DANUBE HRT mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik. A DANUBE HRT a pályáztatás során más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
 
Személyes Adatainak megosztása és közlése
A DANUBE HRT személyes adatait az állást hirdető társaság részére továbbítja. A DANUBE HRT minden esetben haladéktalanul értesíti a hirdető társaságot, amennyiben a Felhasználó a hozzájárulását visszavonta és/vagy az adatkezelési időtartama lejárt.
A Társaság harmadik országba nem továbbítja a Felhasználó személyes adatait.
 
1.3 Önéletrajz feltöltése konkrét álláshirdetés hiányában
A DANUBE HRT honlapján http://danube.hu/Kapcsolat a felhasználóknak lehetőség van önéletrajzukat feltölteni jövőbeni munkaerő-közvetítés céljából. A holnapon a kapcsolattartás és beazonosítás céljából az alábbi adatokat szükséges kötelezően megadni: név, üzenet.
 
Az adatkezelés célja: Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy a Felhasználó jelentkezése, önkéntes adatközlése alapján a Felhasználónak jövőbeli elhelyezkedésével, munkavállalásával kapcsolatban támogatást, tanácsot nyújtson a DANUBE HRT, továbbá, hogy a munkáltatók által betöltendő és ezzel kapcsolatban a DANUBE HRT-vel szerződéses jogviszonyban álló partnerek, megbízók által megjelölt pozíciókra a Felhasználó foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgálja a DANUBE HRT, és amennyiben a Felhasználó a munkáltató által támasztott elvárások alapján alkalmas lehet, javasolja foglalkoztatását.
 
Jogalap: a Felhasználó hozzájárulása.
 A Felhasználónak jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Kérem a visszavonását a danube.hrt@gmail.com címre szíveskedjen írásban elküldeni.
 
Adatkezelés időtartama
A jelentkezés visszavonásának hiányában a Társaság a Felhasználó adatait kettő évig tárolja.
 
Hozzáférések DANUBE HRT-n belül
A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz csak a DANUBE HRT ügyvezetője és az irodavezető férhetnek hozzá, akik az adatokat a DANUBE HRT mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik. A DANUBE HRT a pályáztatás során más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
 
Személyes Adatainak megosztása és közlése
A DANUBE HRT személyes adatait az állást hirdető társaság részére továbbítja. A DANUBE HRT minden esetben haladéktalanul értesíti a hirdető társaságot, amennyiben a Felhasználó a hozzájárulását visszavonta és/vagy az adatkezelési időtartama lejárt.
A Társaság harmadik országba nem továbbítja a Felhasználó személyes adatait.
 
1.4 Pályázati anyagok megőrzése sikertelen pályázat esetén
Előfordul, hogy amennyiben a Felhasználó elküldte a DANUBE HRT részére a pályázati anyagát (önéletrajz, motivációs levél stb.) és a felvételi eljárás során a potenciális munkáltató nem a Felhasználót választotta, a DANUBE HRT azonban meg kívánja tartani a Felhasználó pályázati anyagát jövőbeni betöltetlen álláspályázatok közvetítése érdekében.
 
Adatkezelés célja: Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy a Felhasználó jelentkezése, önkéntes adatközlése alapján a Felhasználónak jövőbeli elhelyezkedésével, munkavállalásával kapcsolatban támogatást, tanácsot nyújtson a DANUBE HRT, továbbá, hogy a munkáltatók által betöltendő és ezzel kapcsolatban a DANUBE HRT-vel szerződéses jogviszonyban álló partnerek, megbízók által megjelölt pozíciókra a Felhasználó foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgálja a DANUBE HRT, és amennyiben a Felhasználó a munkáltató által támasztott elvárások alapján alkalmas lehet, javasolja foglalkoztatását.
 
Jogalap: a Felhasználó hozzájárulása.
A Felhasználónak jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Kérem a visszavonását a danube.hrt@gmail.com címre szíveskedjen írásban elküldeni.
 
Adatkezelés időtartama
A jelentkezés visszavonásának hiányában a Társaság a Felhasználó adatait kettő évig tárolja.
 
Hozzáférések DANUBE HRT-n belül
A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz csak a DANUBE HRT ügyvezetője és az irodavezető férhetnek hozzá, akik az adatokat a DANUBE HRT mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik. A DANUBE HRT a pályáztatás során más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
 
Személyes Adatainak megosztása és közlése
 
A DANUBE HRT személyes adatait a potenciális állást hirdető társaság részére továbbítja. A továbbítás előtt a DANUBE HRT minden esetben a Felhasználó írásbeli vagy szóbeli hozzájárulását kéri.
A DANUBE HRT minden esetben haladéktalanul értesíti az állást hirdető társaságot, amennyiben a Felhasználó a hozzájárulását visszavonta és/vagy az adatkezelési időtartama lejárt.
A DANUBE HRT harmadik országba nem továbbítja az Ön személyes adatait.
 
1.5 Toborzóktól kapott önéletrajzok adatkezelése
 A DANUBE HRT nem köteles vizsgálni, hogy a toborzó cég az egyes Felhasználók hozzájárulását megszerezte-e az adattovábbításhoz. A DANUBE HRT az első kapcsolatfelvétel alkalmával tájékoztatja a Felhasználót szóban vagy írásban az adatvédelmi előírásokról.
 
Az adatkezelés célja
 Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy a Felhasználó jelentkezése, önkéntes adatközlése alapján a Felhasználónak jövőbeli elhelyezkedésével, munkavállalásával kapcsolatban támogatást, tanácsot nyújtson a DANUBE HRT, továbbá, hogy a munkáltatók által betöltendő és ezzel kapcsolatban a DANUBE HRT-vel szerződéses jogviszonyban álló partnerek, megbízók által megjelölt pozíciókra a Felhasználó foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgálja a DANUBE HRT, és amennyiben a Felhasználó a munkáltató által támasztott elvárások alapján alkalmas lehet, javasolja foglalkoztatását.
 
Jogalap: a Felhasználó hozzájárulása.
A Felhasználónak jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Kérem a visszavonását a danube.hrt@gmail.com címre szíveskedjen elküldeni.
 
Adatkezelés időtartama
A jelentkezés visszavonásának hiányában a Társaság az Ön adatait kettő évig tárolja.
 
Hozzáférések DANUBE cégcsoporton belül
A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz csak a DANUBE HRT ügyvezetője és az irodavezető férhetnek hozzá, akik az adatokat a DANUBE HRT mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik. A DANUBE HRT a pályáztatás során más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
 
Személyes Adatainak megosztása és közlése
A DANUBE HRT személyes adatait a potenciális munkáltató részére továbbítja. A továbbítás előtt a DANUBE HRT minden esetben a Felhasználó írásbeli és/vagy szóbeli hozzájárulását kéri.
A DANUBE HRT minden esetben haladéktalanul értesíti a potenciális munkáltatót, amennyiben a Felhasználó a hozzájárulását visszavonta és/vagy az adatkezelési időtartama lejárt.
A DANUBE HRT harmadik országba nem továbbítja a Felhasználó személyes adatait.
 
1.6  Sütik használata
A Weblapon felhasználásra kerül a Felhasználó hálózatra rákapcsolt számítógépén vagy egyéb berendezésén lévő információhoz való hozzáférés és annak rögzítésének technológiája (különösen a süti fájlok felhasználásával), annak érdekében, hogy a Felhasználó számára a lehető legkényelmesebbé váljon a Weblap használata, statisztikai célokból, a DANUBE cégcsoport szolgáltatásainak célközönségre szabott reklámjaiból a Felhasználó érdeklődéséhez való igazítása céljából.
A Felhasználó Weblapban tett látogatása során automatikusan begyűjthetők a látogatására vonatkozó adatok, azon honlap domain nevei, amelyről a Felhasználót a Weblap honlapjára átirányították, a kereső, az operációs rendszer típusa, az IP cím, a Felhasználó azonosítója, egyéb információk, amiket a http protokoll továbbít.
 
A Weblapban felhasznált süti fájlok nem károsak sem a Felhasználó, sem az általa felhasznált számítógép/végberendezés számára, éppen ezért javasoljuk, hogy ne kapcsolják ki azok kiszolgálását a böngészőikben.
 
A Weblapban felhasznált süti fájlok:
 
 
Süti neve Milyen adatokhoz fér hozzá Süti funkciója,
miért szüksége a süti vagy milyen funkciót nyújt a
Felhasználó részére
Süti élettartalma
tarteaucitron Nem tárol személyes adatot, csak a cookie bar elfogadásának jelzőjét. Tárolja a többi sütihez kapcsolódó engedélyeket vagy letiltásokat. 1 év
PHPSESSID Munkamenet azonosító, mely nem tartalmaz személyes adatokat Ez a cookie tárolja, a munkamenet azonosítóját. A cookie értéke egy hash kulcs. Lejár amikor a böngészési programfolyamat véget ér.
_ga Egyedi azonosító, mely nem tartalmaz személyes adatokat A felhasználók megkülönböztetésére szolgál. 2 év
_gat Lekérési ráta, mely nem
tartalmaz lekérési
adatokat
Lekérési ráta
szabályozására
szolgál.
10 perc
_gid Egyedi azonosító, mely
nem tartalmaz
személyes adatokat
A felhasználók
megkülönböztetésére
szolgál.
1 nap
 
A Felhasználó módosíthatja a süti fájlok felhasználásának módját a böngészőn keresztül, ezen belül blokkolhatja vagy törölheti azokat, amelyek a Weblapból (és más internetes portálról) származnak. Ebből a célból módosítani kell a böngésző beállításait. A törlés módja az alkalmazott böngészőtől függően eltérő. A süti fájlok eltávolítási módjára vonatkozó információk megtalálhatók a kiválasztott böngésző "Súgó" lapján.
A Felhasználó módosíthatja a süti fájlok felhasználásának módját közvetlenül a honlapon is a süti beállítások fül alatt.

 
A süti fájlok mobiltelefonon vagy más mobil berendezésen történő irányítására vonatkozó részletes információk megtalálhatók az adott telefonkészülék vagy mobil berendezés Felhasználói kézikönyvében/használati utasításában.
 
A süti fájlok adott berendezésen való alkalmazásának korlátozása lehetetlenné teszi, vagy nagymértékben megnehezíti a Weblap megfelelő használatát, például emiatt lehetetlenné válhat a bejelentkezés időszakának fenntartása.
 
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amely szerint a Felhasználó előzetesen beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak a DANUBE HRT által történő kezelésébe a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint.
 
A Felhasználónak jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 
III. Profilozás
 
Bár jelenleg minden toborzási tevékenységünk emberi döntéshozatalt foglal magában a folyamat során, a jövőben használhatunk teljesen automatizált technológiákat, például szakértő rendszereket vagy gépi tanulást, hogy adott esetben és a helyi jogszabályoknak és követelményeknek megfelelően teljes egészében ezek végezzék el a jelöltek kiválasztásának folyamatát.

A GDPR alapján a „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. A profilalkotás egy adott személy (vagy egyének csoportja) jellemzőinek és viselkedési mintáinak elemzése annak érdekében, hogy azokat egy bizonyos kategóriába besorolják, vagy csoportot, előrejelzéseket vagy értékeléseket készítsen.

A DANUBE HRT az alábbi profilozási tevékenységet végzi annak érdekében, hogy személyre szabott és kiváló minőségű szolgáltatást nyújtson:

-  Jelen tájékoztató II/1. pont szerinti adatkezelés esetén: A DANUBE HRT a Felhasználók által megadott adatok alapján manuálisan elemzi a Felhasználók végzettségét, nyelvtudását, tapasztalatát stb. és ez alapján vizsgálja meg az adott pozícióra a Felhasználó alkalmasságát, illetve dönti el, hogy továbbítja-e az adott potenciális munkáltató részére a pályázati anyagot.

A Felhasználónak joga álláspontját a profilozással kapcsolatosan kifejezni és a döntéssel szemben (pl. toborzás) kifogást benyújtani. A Felhasználó jogosult, hogy a Társaság részéről a profilalkotással összefüggésben emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze.

IV. Pontosság elve
Amennyiben a DANUBE HRT  által kezelt Felhasználó adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük a Felhasználót, hogy a fenti elérhetőségen haladéktalanul jelentse be.
 
V. Adatbiztonsági intézkedések
A DANUBE HRT a Felhasználó által megadott személyes adatokat a DANUBE HRT székhelyén (DANUBE HRT Korlátolt Felelősségű Társaság (8043 Iszkaszentgyörgy, Márvány kert 44.) található szerveren tárolja. A DANUBE HRT a Felhasználó személyes adatai tárolásához az Adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.
 
A DANUBE HRT/Adatfeldolgozó a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Felhasználó adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.
 
Így például az adatok bizalmas jellegének megőrzését szolgáló intézkedések:
- az adatok hozzáférhetőségének korlátozása
- többlépcsős hitelesítéssel védett tárolási mód
- védett belső hálózat

Az integritást biztosító intézkedések:
- védett belső hálózat
- az adattároló eszközök folyamatos monitorozása, szükség esetén cseréje

Rendelkezésre állást és ellenálló képességet szolgáló intézkedések:
- inkrementális mentés
- időszakos archív külső médián
- az adattároló eszközök folyamatos monitorozása, szükség esetén cseréje

Rendszeres tesztelésre, felmérésre és értékelésre vonatkozó eljárások:
- az adattároló eszközök folyamatos monitorozása, szükség esetén cseréje
- az adattárolási struktúra időszakos felülvizsgálata

 
VI. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Felhasználó a jogainak gyakorlásával kapcsolatosan az alábbi elérhetőséghez fordulhat:
 
telefon: +36/70-619-62-41
e-mail: danube.hrt@gmail.com
székhely:
DANUBE HRT Korlátolt Felelősségű Társaság,
                8043 Iszkaszentgyörgy, Márvány kert 44.
Ezen elérhetőségek minden DANUBE HRT-t érintő jogérvényesítésnél alkalmazandó.
A DANUBE HRT minden esetben haladéktalanul értesíti azon potenciális munkáltatókat a joggyakorlásról, aki(k) részére a Felhasználó pályázati anyaga továbbításra került.
 
1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog
A Felhasználó a fentebb megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy e-mail-ben tájékoztatást kérhet a DANUBE HRT-től arra vonatkozóan, hogy a DANUBE HRT-nél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és hogy megismerje, a DANUBE HRT és/vagy potenciális munkáltató milyen következtetéseket vont le a pályázati anyagával összefüggésben.
 
Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a Felhasználó jogosult arra, hogy a DANUBE HRT-től információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
 
A DANUBE HRT a Felhasználó tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb egy hónapon belül, a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben válaszol.
A Felhasználó jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy a DANUBE HRT az érintett személyes adatokat írásban vagy e-mail-ben megküldi a Felhasználó részére.
 
2. A helyesbítéshez való jog
A Felhasználó a DANUBE HRT fentebb meghatározott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mail-ben kérheti, hogy a DANUBE HRT késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését.
A DANUBE HRT a Felhasználó tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb egy hónapon belül, a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben válaszol.
 
3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog
A Felhasználó a DANUBE HRT fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mail-ben kérheti, hogy a DANUBE HRT késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 
 1.  a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a DANUBE HRT kezelte;
 2.  a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 3. a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
 4.  a személyes adatait az DANUBE HRT jogellenesen kezelte;
 5. a személyes adatait a DANUBE HRT-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6.  a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.
A DANUBE HRT a Felhasználó kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről a Felhasználót a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Ha a DANUBE HRT a személyes adatait másnak is továbbította (pl. potenciális munkáltatók), úgy a DANUBE HRT 30 napon belül tájékoztatja a további adatfeldolgozókat (partnereket) arról, hogy a Felhasználó kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.
 
4. A zároláshoz/az adatkezelés korlátozásához való jog
A Felhasználó a DANUBE HRT fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mail-ben kérheti, hogy a DANUBE HRT a személyes adatait zárolja, illetve az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 1.  a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a DANUBE HRT ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. a DANUBE HRT-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4.  a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a DANUBE HRT jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az adatok zárolása/korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.